Integritetspolicy

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av alla bolag inom vår används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Södermalms Byggavfall sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Syfte med behandling av personuppgifter

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av våra tjänster eller vid förfrågningar, beställningar och ansökningar kommer att behandlas av Södermalms Byggavfall, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

 1. Kundadministrativa ändamål:
  1. För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och produkter som du eller ombud beställt av oss och för att kunna administrera vårt avtal med dig;
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post formulär och telefon;
  3. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier;
 2. Marknadsförings- och kommunikationsadministration: däribland för marknadsföring via post eller e-post (som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs);.

KVALITETSPOLICY

 • Södermalms Byggavfall ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda entreprenader som vid tillhandahållande av rivnings- och saneringspersonal och även i ett långsiktigt företagsperspektiv.
 • I vårt arbete använder vi vedertagna metoder för rivnings- och saneringsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav och branschkrav.
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer och andra entreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande.
 • Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare svarar an för att i sitt dagliga arbete följa kvalitetspolicyn

MILJÖPOLICY

 • Vi bedriver ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet som vi utför på uppdrag av kund. I vårt arbete verkar vi därmed för att förebygga förorening och för att begränsa belastningen på natur och miljö så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
 • Då vi har kunskap om miljöaspekter kopplade till olika rivnings- och saneringsarbeten kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
 • Vi källsorterar avfall och verkar för en hög återvinningsgrad.
 • Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare svarar an för att i sitt dagliga arbete följa miljöpolicyn.