POLICY

KVALITETSPOLICY

 • Södermalms Byggavfall ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda entreprenader som vid tillhandahållande av rivnings- och saneringspersonal och även i ett långsiktigt företagsperspektiv.
 • I vårt arbete använder vi vedertagna metoder för rivnings- och saneringsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav och branschkrav.
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.
 • I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer och andra entreprenörer. Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till rätt utförande.
 • Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare svarar an för att i sitt dagliga arbete följa kvalitetspolicyn

MILJÖPOLICY

 • Vi bedriver ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet som vi utför på uppdrag av kund. I vårt arbete verkar vi därmed för att förebygga förorening och för att begränsa belastningen på natur och miljö så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.
 • Då vi har kunskap om miljöaspekter kopplade till olika rivnings- och saneringsarbeten kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.
 • Vi källsorterar avfall och verkar för en hög återvinningsgrad.
 • Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare svarar an för att i sitt dagliga arbete följa miljöpolicyn.